A A A K K K
людям із порушенням зору
єдиний номер контакт-центру 047-26-99-111 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДРАБІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ" ДРАБІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
КНП "Драбівська багатопрофільна лікарня" Драбівської селищної ради

Публічний договір ОФЕРТА

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

про надання медичних послуг

          Комунальне некомерційне підприємство «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбіської селищної ради, яке надалі іменується “Виконавець”, в особі директора Бойко Світлани Анатоліївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, публікує цей публічний договір (оферту) та пропонує на адресу фізичних осіб, які надалі іменуються “Замовник”, з іншої сторони, які в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо – “Сторона”, укласти цей Договір про надання медичних послуг, надалі іменується “Договір”, про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України (ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України). До цього Договору застосовуються також положення ст. 634 Цивільного кодексу України. Умови Договору є однаковими та обов’язковими для всіх Замовників.

1.2. Цим Договором визначаються порядок та умови надання Виконавцем кваліфікованих Послуг, що надаються  відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постановами Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1075 «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування»,  від 17.09.1996 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» та ліцензії Виконавця на провадження господарської діяльності з медичної практики від 19.11.2019 № 2299.

1.3. Свідченням повного та безумовного акцепту (прийняття) умов цього Договору, а також датою укладання Договору, є здійснення Замовником оплати Послуг.

 1.4. Замовник гарантує, що він володіє цивільною дієздатністю, необхідною і достатньою для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.

1.5. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору і несе відповідальність в разі порушення прав Замовника в процесі виконання Договору і надання Послуг.

1.6. Виконавець здійснює свою діяльність керуючись Цивільним кодексом України, Законами України: "Основи законодавства України про охорону здоров’я", "Про захист прав споживачів", "Про захист персональних даних", іншими нормативно-правовими актами, норми яких поширюються на діяльність закладів охорони здоров’я, в тому числі щодо надання медичних послуг.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1.Терміни у цьому договорі вживаються в наступному значенні: Замовник – фізична особа, яка володіє цивільною дієздатністю, достатньою для вчинення правочину за цим Договором; Виконавець – Комунальне некомерційне підприємство «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбіської селищної ради, юридична адреса: вул. Садова, буд. 1 Б., смт Драбів, Золотоніський р-н., Черкаська обл., 19801, код ЄДРПОУ 02005361 ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.11.2019 року № 2299. акцепт оферти (акцепт пропозиції) – прийняття Замовником пропозиції укладення публічного договору Виконавця у порядку, встановленому цим публічним договором; оферта – незмінні умови публічного договору, які пропонуються Виконавцем на адресу будь-якої фізичної особи або суб’єкта господарювання, який може прийняти або відхилити оферту; послуги – перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Перелік послуг, їх вартість та інша інформація, що викладені на офіційному Сайті Виконавця та безпосередньо у місці провадження діяльності Виконавця; медичні послуги – комплекс консультативних, діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних заходів різного ступеню складності та призначення, які надаються Виконавцем за умовами цього Договору; тарифи – ціни на послуги, які затверджені рішеннями виконавчого комітету Драбівської селищної ради в на момент оплати; сайт Виконавця – веб-сайт Виконавця у мережі Інтернет, що розміщений за адресою: http://drabiv.crl.org.ua,  який є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 3.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором Виконавець зобов’язується надати послуги Замовнику, а Замовник, у свою чергу, зобов’язується оплатити та прийняти послуги у порядку та на умовах, визначених даним Договором.

 3.2. Перелік та вартість Послуг визначається у відповідності до тарифів на платні медичні послуги, які затверджені рішеннями виконавчого комітету Драбівської селищної ради та розміщені на офіційному сайті КНП «Драбівська БЛ» ДСР та безпосередньо у місцях провадження діяльності Виконавця.

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна послуг визначається, як сума наданих Виконавцем та прийнятих Замовником медичних послуг.

4.2. Вартість кожної медичної послуги визначається у тарифах Виконавця, що діють на дату оплати послуг та розміщений на Сайті Виконавця.

4.3. Виконавець не має права змінювати вартість оплаченої Послуги після того, як Замовлення було здійснене та оплачене.

4.4. Замовник акцептує пропозицію шляхом її оплати. Фактом оплати медичних послуг Замовник засвідчує свою згоду з обсягом, строками, вартістю послуг та іншими умовами публічного договору, відповідно до частини 2 статті 642 Цивільного кодексу України.

4.5. Оплата проводиться у готівковій формі, в національній грошовій одиниці України – гривні, в касу Виконавця, або на розрахуноквий рахунок Виконавця.

4.6. Моментом оплати послуг за цим Договором є момент надходження  коштів на поточний рахунок виконавця, або на момент надання замовником підтверджуючого документу про те, що відповідна сума коштів була ним сплачена на адресу виконавця.

4.7. Надання медичних послуги здійснюється безпосередньо з моменту акцепту пропозиції.

4.8. Всі послуги до моменту їх безпосереднього надання Замовнику повинні бути повністю оплачені.

4.9. Кошти сплачені Замовником за отримані медичні послуги не підлягають поверненню, у разі належного виконання умов Договору Виконавцем.

4.10. Виконавець гарантує дотримання конфіденційності і нерозголошення інформації щодо наданих Послуг і проведених транзакцій.

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Замовника шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих медичних послуг, який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Замовнику для підписання. Акту приймання-передачі наданих медичних послуг повинен бути підписаний Сторонами безпосередньо при видачі результатів досліджень (вимірювань) чи завершення надання інших послуг Виконавцем.

 5.2. Медичні послуги надаються за фактичним місцем провадження діяльності Виконавця.

5.3. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Замовника, яка стала відома Виконавцю у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я).

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов’язаний надати послуги з моменту акцепту пропозиції.

6.2. Виконавець зобов’язаний своєчасно і якісно надавати Послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України. Послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.

6.3. Забезпечити режим конфіденційності щодо результатів надання Послуг відповідно до Договору та вимог законодавства про лікарську таємницю.

6.4. Виконавець має право відмовитись від надання послуг з причин порушення Замовником цього договору та/або у випадках, якщо виконанням умов цього договору Виконавець або третя особа зазнає значних матеріальних або інших збитків, явної загрози життю і здоров’ю людей, громадській безпеці, правопорядку або іншим, охоронюваним державою інтересам.

 6.5. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.

 6.6. Замовник має право отримати якісну послугу, надану своєчасно та в повному обсязі.

6.7. Замовник має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

6.8. Замовник зобов’язаний своєчасно прийняти послугу, надану відповідно до умов Договору.

6.9. Замовник зобов’язаний оплачувати вартість Послуг Виконавця відповідно до затверджених тарифів на платні послуги та умов даного Договору.

6.10. Замовник зобов’язаний забезпечувати Виконавця інформацією, документацією необхідною для надання послуг.

6.11. Належним чином виконувати умови цього Договору, дотримуватися правил надання Послуг за цим Договором, правил внутрішнього розпорядку Виконавця.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ОБСТАВИНИ, ЯКІ ЇЇ ВИКЛЮЧАЮТЬ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України щодо відшкодування шкоди. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.

7.2. Сторони не відповідають за невиконання, неякісне, несвоєчасне або неповне виконання умов Договору, якщо доведуть у судовому порядку, що це сталося внаслідок дії непереборної сили або непередбачуваних обставин (форсмажор), зокрема змін у законодавстві, що унеможливлюють виконання умов Договору, дій чи бездіяльності третіх осіб, подій, що впливають на можливість, якість, строки або повноту виконання умов Договору, якщо таких подій неможливо було передбачити, уникнути або запобігти їм (стихійні лиха, бойові дії, введення надзвичайного стану на певній території, пожежі, повені, несприятливі погодні умови, тощо).

7.3. Під час настання форс-мажорних обставин Сторона, для якої виникли такі обставини, повинна в п’ятиденний термін з моменту, коли їй стало відомо про їх настання, повідомити у письмовій формі іншу Сторону. За можливості, інша Сторона продовжує виконувати свої зобов’язання за Договором. Факт настання обставин непереборної сили повинен бути підтверджений відповідно до вимог чинного законодавства України. Недотримання зазначених умов позбавляє Сторону права посилатися на форс-мажорні обставини.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Виконавцем медичних послуг.

8.2. Цей Договір вважається укладеним з моменту його акцепту Замовником відповідно до статті 640 Цивільного кодексу України і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.

8.3. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу: http://drabiv.crl.org.ua.

 8.4. Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими чинним законодавством України.

9. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

9.1. Сторони зобов’язуються дотримуватись чинного законодавства з протидії корупції та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом («Антикорупційне законодавство»).

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Замовник несе цивільно-правову відповідальність у випадку, якщо його діями або з його вини в ході виконання договірних обов’язків Виконавцем під час знаходження на території чи в транспорті Замовника було завдано шкоду здоров’ю працівникам Виконавця або матеріальної шкоди Виконавцю.

10.2. Уся інформація, що стала відома одній стороні про іншу в процесі виконання цього Договору є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною), якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Сторони домовились без згоди одна одної не розповсюджувати третім особам інформацію, яка стала їм відома у зв’язку із виконанням цього Договору, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

10.3. Сторони дають згоду на обробку персональних даних, одна одної, які наявні в цьому Договорі або отримані ними в результаті його виконання, виключно в межах та на підставі законодавства України, яке реалізує державну політику у сфері захисту персональних даних і є чинним на момент виникнення між сторонами відповідних правовідносин.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами із укладенням письмових документів (листів, протоколів розбіжностей, актів звірок, тощо). Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства в Україні.

11.2. Виконавець є неприбутковою установою.

11.3. Виконавець є платником податку на додану вартість.

12. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Комунальне некомерційне підприємство «Драбівська багатопрофільна лікарня» Драбіської селищної ради

код ЄДРПОУ 02005361

ІПН 020053623106

Адреса: 19801, Черкаська обл., смт Драбів, вул. Садова, буд. ,

тел/факс (04738) 30-6-03

E-mail [email protected]. com

 

web: http://drabiv.crl.org.ua

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень